Meer lezen

Dit is een pagina om eens goed in te grasduinen. Wil je je verder verdiepen in de achtergrond en praktijk van cultuureducatie? Of zoek je naar een definitie van cultuur, om in je hoofd duidelijker te hebben waar het nu precies om gaat? Op deze pagina zit je goed.

Zo vind je hier een schets van de beroepspraktijk van een kunstvakdocent in het basisonderwijs, maar ook een samenvatting van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van cultuur en onderwijs, zowel op plaatselijk, regionaal als nationaal niveau. Ook vind je hier een aantal hoofdstukken uit de methode van de opleiding tot ICC’er die de SIEN Academie biedt, bijvoorbeeld over kerndoelen en tussendoelen, maar ook over de vragen wat we nu precies bedoelen wanneer het over creativiteit of een creatief proces gaat.


Dossier ICC volledig

Download hier het volledige dossier voor ICC’ers in spe.

Cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden

In dit onderzoeksrapport staan de 21eeeuwse vaardigheden en de praktische invulling daarvan centraal.

Begrippenkader cultuureducatie

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om alle begrippen in het veld van cultuureducatie goed te definiëren.

Leerstijlen van Kolb

Wat zijn de leerstijlen van Kolb? En welke begrippen zijn hierbij van belang?

Basis voor cultuureducatie

Download hier de Handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenlandse cultuureducatie van LKCA

Gemeente, Provincie, Rijk

Hier vind je een toelichting op de recente landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur- en onderwijsbeleid.

Wat is cultuureducatie?

Cultuureducatie is een verzamelbegrip en omvat kunsteducatie, media-educatie en erfgoed-educatie. Hoe ga je daarmee om?

Vier invalshoeken voor het integreren van cultuureducatie

Bekijk hier vier voorbeelden van manieren waarop cultuureducatie geïntegreerd kan worden.

Culturele definities en begrippen

Een pasklare definitie van cultuureducatie bestaat niet. Lees hier hoe jouw school of instelling tot een eigen definitie kan komen.

Dossier ICC hoofdstuk 1: passie?

In dit hoofdstuk onderzoeken we de motor van ons handelen: passie en inspiratie.

Dossier ICC hoofdstuk 2: inspiratie?

Lees hier alles over inspiratie, de voedingsbron voor passie.

Dossier ICC hoofdstuk 12: creativiteit en creatief proces

Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over creativiteit en een creatief proces? Daar gaat dit hoofdstuk over.

Achtergrond: de beroepspraktijk

Het document ‘De kunstvakdocent in het primair onderwijs’ geeft een goed beeld van de beroepspraktijk voor ICC’ers.

Cultuur in de Spiegel

Hier vind je een korte introductie op Cultuur in de Spiegel, een leerplankader voor cultuuronderwijs.

Opinie: '21e-eeuwse vaardigheden en ict'

Lees hier de mening en ervaring van onderwijsinnovator Tessa van Zadelhof met het nieuwe model voor 21-eeuwse vaardigheden.

Kerndoelen en skills

Onder welk kerndoel valt cultuureducatie? En welke skills ontwikkelen leerlingen door kunstzinnige oriëntatie?

Dossier ICC hoofdstuk 9: cultuuronderwijs

Hier lichten we de drie terreinen van cultuuronderwijs toe en gaan we in op de diverse begrippen die hierbij gehanteerd worden.

Hard(t) voor cultuur

Hier vind je de in 2014 herziene versie van het rapport Hard(t) Voor Cultuur uit 2003.

Handboek ICC cursussen

In het Handboek ICC Cursussen vind je een overzicht van de sessies uit de SIEN-cursus tot ICC’er.

Dossier ICC hoofdstuk 3: persoonlijke betrokkenheid

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de invulling van je rol als cultuurcoördinator: hoe zie jij je rol en hoe past die in je team en in de context van je school?

Dossier ICC hoofdstuk 8: cultuurbeleid van de afgelopen jaren

In dit hoofdstuk lees je alles over de ontwikkeling van het cultuurbeleid de afgelopen jaren.

Dossier ICC hoofdstuk 10: kerndoelen en tussendoelen

In dit hoofdstuk lees je alles over de kerndoelen en
tussendoelen die de overheid sinds 1993 stelt.

Dossier ICC hoofdstuk 11: leerdoelen

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de leerdoelen van
cultuuronderwijs, mede tegen de achtergrond van nieuwe leertheorieën.